U bent hier

Kroniek

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Hier volgt een overzicht van de eigenlijke ontslagprocedure, wat erop volgde en - mogelijks interessanter nog - wat aan het ontslag voorafging. Een aantal signalen wees reeds vrij vroeg in de richting van de onherroepelijke beslissing. We hebben deze signalen niet altijd goed ingeschat omdat we ervan uitgingen dat we de bestaande werking van het woonbegeleidingscentrum konden en mochten toelichten aan de nieuwbakken bestuurders en dat ons de kans zou gegeven worden om deze werking verder uit te bouwen. Dat was ook bij de eerste kennismakingsgesprekken met de nieuwe raad van bestuur de basisteneur.
 
We gingen er met andere woorden vanuit dat de staf inhoudelijk van gedachten kon wisselen met de mensen van het dagelijks bestuur wiens expertise op andere vlakken gelegen is.  Als professionele hulpverleners hebben we de afgelopen decennia heel wat expertise opgebouwd die verder gaat dan het "gezond verstand' denken van de modale burger. Wellicht was het te naïef om ervan uit te gaan dat op deze expertise een beroep zou worden gedaan. Andere agenda's bleken van groter belang. Het primaat van het economisch denken kwam steeds centraler te staan wat uiteindelijk resulteerde in wat we kunnen omschrijven als 'grossieren in gehandicapten'. Het hoeft niet altijd kaas te zijn moeten de Laermansen van deze wereld denken. Een eerste inschattingsfout.
 
Om deze agenda te kunnen realiseren werd rust en orde in de dagelijkse werking verwacht... want niets is zo vervelend als een bruisend en onvoorspelbaar kluwen dat een residentiële woonvoorziening vormt. Naar goede Vlaamse gewoonte werd het adagium 'niet in de kijker lopen' gepredikt. Want te veel realistische beeldvorming kan negatieve effecten hebben op de perceptie die mensen hebben van het woonbegeleidingscentrum of ruimer bekeken de gehandicaptensector in het algemeen. Een 'leuke mongool' verkoopt nog altijd beter... We dachten dat we dat stadium maatschappelijk gesproken voorbij waren, nog een inschattingsfout van ons.  Het is nochtans een illusie om te denken dat in een microsamenleving van enkele tientallen individuen met elk hun eigen behoeften en verwachtingen, sociale achtergrond en (soms ook) problemen, alles peis ende vree is. Waar mensen samenleven wordt er gemenst en dienen er problemen opgelost te worden... Waar je mensen de kans geeft zichzelf te ontplooien, zichzelf te zijn,... heerst geen rust en orde, enkel ogenschijnlijke chaos zoals die overal in onze samenleving bestaat.
 
Over deze fundamentele tegenstelling werd nooit ten gronde gedebatteerd. Een plat pragmatisme - le pragmatisme n'est qu'un manque d'idées - beheerste het getolereerde discours, wie andere elementen trachtte in te brengen werd geweerd. In een situatie waar één betrokken partij zowel speler als scheidsrechter is (en ook ten dele de spelregels bepaalt) weet je vooraf waar dit eindigt. Met enige trots mogen we dan ook zeggen dat we geen uitverkoop hebben gehouden. We zijn op de stoep, op de richel geplaatst. Wat de toekomst zal brengen voor elk van ons... dat zien we wel, mensen mensen niet alleen, ze zijn ook ontzettend flexibel en er valt altijd wel ergens iets uit de kast. Dat ondertussen tal van andere medewerkers de eer aan zichzelf hebben gehouden en andere oorden opgezocht hebben sterkt ons in de overtuiging dat we het - inhoudelijk - niet zo verkeerd voorhadden. Dit laatste is mede één van de redenen om uiteindelijk deze website uit te werken. Je kan met veel wegkomen, maar niet altijd.
 
Dit webgedeelte is, naast een kroniek van een aangekondigde dood, ook een 'work in progress'. Afhankelijke van de beschikbare tijd, de herinneringen en bijkomende informatie zullen we hier op onregelmatige tijdstippen artikels toevoegen en wijzigen.
 
Voor de volledigheid willen we even vermelden dat we geen geheimen 'prijsgeven', ook niet als we ons hier en daar genoodzaakt zien man en paard te noemen. De organisatie waarvan sprake is een VZW en de statuten en ledenlijsten zijn dus officieel neergelegd. Je kan ze op de website van de Federale overheid raadplegen. Aangezien deze overheidssite wat onoverzichtelijk is, maken we het de lezer wat makkelijker en geven we hier een kopie (in PDF-formaat) van de beschikbare teksten. De aandachtige lezer zal merken dat er vrij snel na de oprichting al wijzigingen werden doorgevoerd... op zich reeds een betekenisvol signaal.

<d...>

RSS

Inschrijven op RSS