U bent hier

Verontrustende berichten

Printvriendelijke versieVerstuur via emailPDF versie

Waarover gaat het

Maar laten we eerst even schetsen waarover het gaat. Op het ogenblik van dit schrijven werden we in de begeleiding al een tijdje geconfronteerd met het feit dat één van de bewoners een zware vorm van darmkanker had ontwikkeld. Betrokkene gaf vrij snel en consequent te kennen dat hij zo lang mogelijk thuis wilde blijven. Een wens die we vanzelfsprekend respecteerden. Een zware periode van chemotherapie brak aan. Na een korte tijd bleek een operatie noodzakelijk en werd een tijdelijke stoma geplaatst. Betrokkene vermagerde en verzwakte steeds meer. Dit alles vormde geen evidentie voor de begeleiding, die overigens niet verpleegkundig geschoold was. Vandaar dat we van meet af aan contact zochten met thuisverpleging en Omega – een dienst voor palliatieve thuiszorg waar we reeds vroeger mee samenwerkten - en deze diensten quasi onmiddellijk inschakelden in de globale verzorging. Wekelijks werd de begeleidingsnood verder geëvalueerd op de pedagogische teamvergaderingen.

Naast deze vergaderingen met het begeleidend personeel werd ook een overlegmoment met secretariaats- en logistieke medewerkers gehouden. Hier werd geschetst wat de toestand was, welke consequenties die kon/zou hebben op ieders werk  en werd uitdrukkelijk verwezen naar de discretieplicht die van deze medewerkers wordt verwacht. Er werd duidelijk gesteld dat het een zeer zware periode zou worden voor alle betrokkenen en dat alle mogelijke ondersteuning, zowel van de betrokkene als het personeel, zou worden uitgewerkt. Bovendien stond de deur van orthopedagoog en pedagogisch verantwoordelijke steeds open voor mensen die het emotioneel moeilijk zouden krijgen en werd ook gesteld dat – indien nodig – ook gespecialiseerdere opvang kon gezocht worden.

Op donderdag 9 juni  - een dag voor de mail van de voorzitter – was er een teamvergadering waarop alle betrokken diensten werden uitgenodigd. Op deze vergadering werden duidelijke afspraken gemaakt i.v.m. draagkracht van begeleiders. Er werd meermaals benadrukt dat dit bij iedereen anders ligt en dat mensen niet koste wat kost boven hun grenzen moesten uitstijgen. Er werden afspraken gemaakt met de kliniek in Halle dat de betrokken bewoner op gelijk welk moment kon binnenkomen via de spoedafdeling.

De mail van de voorzitter kwam dan ook als een verrassing.  Na overleg binnen de staf werd beslist om volgend antwoord te sturen (d.d. 14 juni 2011).

Marc

Na overleg met A. wens ik een korte 
toelichting te geven.

Op uw vraag naar een stand van zaken 
kan ik helaas geen antwoord geven 
daar ik gebonden ben aan het beroepsgeheim.

Ik kan  enkel melden dat wij in nauw overleg 
met de behandelende geneesheren, de thuisverpleging, 
de mensen van vzw Omega (palliatieve thuiszorg)  
en netwerk Palliatieve Zorg de begeleiding zo 
goed mogelijk uitwerken uitgaande van de zorgvraag 
en de wensen van betrokken bewoner. Zo waren al 
deze mensen vorige donderdag aanwezig op een 
gedeelte van de teamvergadering om mogelijke 
vragen, (praktische) problemen, angsten enz… 
te bespreken

In deze begeleiding wordt ook intensief gekeken 
naar de draagkracht van de begeleiders, 
iets wat zeker noodzakelijk is in ons zeer jonge 
team. Wat deze draagkracht betreft zijn dan ook 
duidelijke afspraken gemaakt met alle betrokkenen.

Indien u dus onrustwekkende berichten bereiken, 
dan kan dat voor mij maar twee zaken betekenen. 
Ofwel volgt iemand van de begeleiding niet de 
uitgezette koers (om welke reden dan ook), 
ofwel is er iemand wiens taak niet op dit vlak ligt 
die zijn of haar boekje te buiten gaat en niet 
de geëigende interne communicatielijnen 
gebruikt om vragen, bedenkingen, angsten 
en dergelijke te ventileren naar het 
begeleidende team toe. In beide gevallen 
zou het om een zware professionele fout gaan.

Wat het eerste betreft, geloof ik – tot bewijs 
van het tegendeel – dat het pedagogische team 
voldoende professioneel onderlegd is om ook 
dergelijke moeilijke processen en gesprekken 
door te maken.

Wat het tweede scenario betreft wil ik er op 
wijzen dat er reeds van bij de aanvang 
van deze problematiek een eerste overlegmoment 
met de logistieke en administratieve 
medewerkers gehouden werd om hen – in de mate 
van het mogelijke – de nodige info te geven.  
Op dit overleg werd expliciet gezegd dat zowel 
A. als ikzelf beschikbaar zijn om rond emoties, 
twijfels, angsten, problemen allerhande een 
gesprek te voeren.

RSS

Inschrijven op RSS